<<Home / Památky a historie / Farní muzeum Zábřeh / O muzeu

O muzeuFarní muzeum bylo založeno zábřežskými zvoníky z řad mládeže ve farnosti Zábřeh v roce 1996. Při koncepci farního muzea je uplatňován přístup snažící se co nejvíce posilovat původní vazbu mezi dílem, místem, kam náleží, a místními obyvateli. Tento princip, označovaný jako "museo difuso", je v církvi usilující o zpřístupnění kulturního dědictví dnešnímu člověku stále oblíbenější. Umělecko-historické dědictví představuje svým sociálním významem nástroj lidské sounáležitosti. Je pramenem civilizace, neboť zachovává povědomí každé jednotlivé generace o její vlastní minulosti a nabízí jí možnost předat své dílo potomstvu. Právě v kulturním dědictví může dnešní společnost rozeznat konkrétní a srozumitelný obraz své historické a sociální identity. Snahou lidí angažovaných v činnosti farního muzea je zprostředkování hodnot a kulturního bohatství církve a celé společnosti nejen místním, ale také návštěvníkům Zábřeha. Hlavním cílem prvních prací, které se soustředily na farní kostel, bylo vyčistit zvonové patro věže, provést konzervaci trámů zvonové stolice, zvonových závěsů a zvonů a umožnit široké veřejnosti vstup do těchto prostor, které se časem staly místem instalování několika stálých expozic, jsou pořádány také výstavy. V roce 2004 byl rozšířen prohlídkový okruh také nad klenbu kostela. V roce 2004 byla zpřístupněna také věž filiálního chrámu sv. Barbory, kde jsou umístěny dvě expozice.

Letáček Farní muzeum Zábřeh

Výroční zpráva Farního muzea za rok 2011
Výroční zpráva Farního muzea za rok 2012

Významným oceněním naších snah bylo udělení Medaile sv. Jana Sarkandra v roce 2001.